Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Fakta om Lellinge Lokalarkiv

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider
Adresse og åbningstider

Hvem er vi?

Historien om arkivet

Medarbejderne

Aktiviteter

Hvad indeholder Lellinge Lokalarkiv?

Hvordan afleverer man materiale?


Adresse og åbningstider

Lellinge lokalarkiv har til huse på Lellinge Skole, Overdrevsvejen 2, Lellinge. Arkivet er åbent på mandage i ulige uger kl. 19.00-21.00.

På grund af de trange pladsforhold er arkivet henvist til at benytte medarbejdernes private adresser og telefonnumre, se derfor under medarbejderne.

Top


Hvem er vi?

Lellinge Lokalarkivs dækningsområde er det gamle Lellinge sogn. D.v.s. fra Yderholm i vest til Krageskovbakken i øst og fra Krageskoven/Lellinge Frihed i syd til Lellinge å i nord. Derudover regnes Gl. Lellingegård i Højelse sogn også med til Lellinge i visse sammenhænge.

Lokalarkivet er en del af Lellinge Beboerforening og er således financieret af Beboerforeningen, ligesom vi også opbevarer den del af Beboerforeningens arkiv, der ikke længere er i brug.

Lellinge Lokalarkiv har intet tilhørsforhold til de øvrige arkiver i Køge Kommune. Officielt sorterer Lellinge sogn under Køge Byhistorisk Arkiv, men mange Lellinge-borgere betragter stadig ikke Køge som deres hjemsted! Derfor er der et ønske om at opbevare Lellinge-arkivalier i Lellinge.

Top


Historien om arkivet

Da folkeskolen i Danmark havde 175 års jubilæum i 1989 skulle det fejres på Lellinge Skole, som på mange andre af landets skoler. I den forbindelse spurgte daværende skoleleder Mikael Mogensen Lellinge Beboerforening, om den kunne tænke sig at foranledige en udstilling, som kunne fortælle skolebørnene - og de voksne - i Lellinge lidt om Lellinges fortid.

Bjarne Pedersen, Lone Raun Larsen og Bodil Johansen var de tre , der fik til opgave at arrangere en sådan udstilling. Vi gik rundt til beboere i byen, som vi kunne tænke os havde relevant materiale til udstillingen, og det lykkedes da også at få samlet diverse billeder og kort, vurderingsprotokoller, markfund og redskaber m.v., som vi fik lov til at låne og sætte frem til beskuelse i et klasselokale på dagen, da jubilæet skulle fejres. Det var den 4. november.

Det skulle vise sig at blive en stor succes. Klasselokalet var dagen igennem fyldt med besøgende, som var interesserede i byens fortid. Blandt udlånerne af genstande var der et stort ønske om at få oprettet en studiekreds, som nærmere skulle belyse Lellinges historie. - Ja, det blev så også os! I efteråret 1990 startede vi en studiekreds, og vi var en meget blandet flok, som famlende begyndte at sætte os ind i benyttelsen af arkivalier, litteratur og andre hjælpemidler. Som tiden gik, faldt nogle fra, nye kom til, og efterhånden var der en fast kerne tilbage, som ikke kunne slippe emnet.

Det konkrete udgangspunkt for studierne var at finde ud af, hvor Lellinges gårde var placeret før udskiftningen i 1803. Da dét var fastslået, rullede bolden videre, og jo flere oplysninger, vi fandt, desto flere spørgsmål ville vi have svar på.

Men papirerne hobede sig op og dertil kom, at studiekredsens medlemmer fandt det vigtigt, at de gamle billeder, kort og andre spændende ting, som lå derhjemme i skufferne, blev sikret for fremtiden. Mange havde tænkt på dette før, men ikke gjort alvor af det, fordi de samtidig gerne ville have, at tingene forblev i Lellinge. Skoleleder Mikael Mogensen blev derfor forespurgt, om vi kunne få lov til at opbevare materialet i det gamle sogneråds arkivskab. Det var et lille rum, som lå i tilknytning til det klasseværelse, hvor vi sad hver mandag aften. Efter behandling i Køge Kommunes børne- og undomsudvalg blev det os højtideligt tilstået. Hermed var arkivet en realitet.

Siden har vi flyttet to gange. Første gang, da vi fik tilbudt vort helt eget lokale i den gamle forskole, og anden gang, da vi på grund af omfordeling af skolens lokaler blev gjort hjemløse og måtte pakke det meste af arkivet ned og flytte det til skolens loft. Heldigvis er loftet isoleret og det er ikke de ringeste opbevaringsmuligheder for det gamle materiale, men det er unægteligt blevet vanskeligere at komme til i det daglige. Nu håber vi på, at noget vil vise sig, vort eneste krav er det samme som fra de mennesker, der har betroet os arkivmaterialet: at forblive i Lellinge! - Bodil Johansen.

Top


Arkivets medarbejdere

Bodil Johansen, Ringstedvej 211, Lellinge, tlf. 56820485.

Har deltaget aktivt i studiekreds og arkiv siden 1990. Har bl.a. udarbejdet omfattende registrering af ejendomme i Lellinge sogn.

Bodil Sahl Nielsen, Grønnevej 15 C, Lellinge, tlf. 56821196.

Aktiv i studiekreds og arkiv siden starten i 1990. Arbejder især med verificering af personer og lokaliteter på fotos.

Henning Mathiesen, Ringstedvej 119, Lellinge, tlf. 56660077.

Slægtsforsker. Aktiv i arkivet siden 1992. Har bl.a. transskriberet alle kirkebøger og folketællinger fra Lellinge sogn. Arbejder løbende med persondatabasen "Lellinge".

Top


Aktiviteter

Gennem årene har arkivet gennemført forskellige aktiviteter, som dels skulle styrke interessen for lokalhistorie i almindelighed og dels skabe opmærksomhed om Lellinge Lokalarkiv og dermed bevaringen af ældre dokumenter og billeder.

Den vigtigste aktivitet er naturligvis indsamling af materiale med efterfølgende registrering og arkivering, så arkivmaterialet bevares for eftertiden. Se mere om dette nedenfor.

Dernæst - og ligeså vigtigt - skal arkivmaterialet bruges, og dertil står arkivmedarbejderne til rådighed gratis og uden forpligtelser for brugerne.

Vi har bl.a. beskæftiget os med følgende:

Studiekredsens udstilling 1989, mange gæster. Det meste materiale var udlånt, men en del blev i forbindelse med udstillingen overdraget studiekredsen, og dette gav stødet til oprettelsen af et lokalhistorisk arkiv.

Udstilling marts 1996. Mange interesserede besøgende, en del nyt materiale afleveret.

Landsbyvandringer 2 gange, begge med stor tilslutning.

Foredrag om Lellinge Østermarks bebyggelse.

Interviews af personer optaget på bånd.

Forskningsarbejde i ejendomme og personalhistorie.

Registreringer af forskellig art, bl.a. gravminder på Lellinge kirkegård.

Transskription ("oversættelse") af bl.a. kirkebøger, foketællinger samt dokumenter af forskellig art.

Artikler i lokalbladet Mosaik.

Top


Hvad indeholder Lellinge Lokalarkiv?

Kort fortalt indeholder et arkiv alt hvad der er fladt! Dokumenter, billeder, breve, bøger, protokoller osv. Effekter hører hjemme på et museum.

For at give et indtryk af mangfoldigheden i arkivets indhold kan i flæng nævnes:

 • Nye og gamle fotos af personer, ejendomme, begivenheder o.m.a.
 • Interviews med forskellige personer.
 • Slægtsoptegnelser.
 • Film om Køge-Ringstedbanen.
 • Alle akter vedr. kampen for Lellinge Børneasyl beg. 1980'erne
 • Skolebilleder
 • Personarkiver, f.eks. for hmd. Hans Frederiksen og hdlsmd. Ole Frederiksen, Lellinge (bl.a. koppeattest, skudsmålsbog, dåbsattest, soldaterpapirer, familiefotos).
 • Postkort
 • Folketællinger i kopi.
 • Bygningstegninger (f.eks. Stuens Potteplanter, Lellinge Station, Lellinge Skole).
 • Forskelligt vedr. Lellinge Andelsfryseri, bl.a. forhandlingsprotokol m.m.
 • Skøde og købekontrakt, Lellinge Brugs.
 • Personarkiv f. murer Kaj Jørgensen (bl.a. svendebrev, orlogsbog, forsk. attester samt fotos).
 • Bøger, f.eks. "Danske Gårde bd. III", 1915.
 • Anvendt studiemateriale, f.eks. om nedlæggelse af gamle gårde, bropenge ved Svinevads Bro m.v. (fotokopier af orig. dokumenter, transskriptioner osv.)
 • Husmandsforeningens aftenskoles studiekredsreferater.
 • Maleri af Lellinge Savværks ejer, Ole Rasmussen.
 • Lellinge Gymnastikforening, medlemsprotokol 1925-38, forskellige fotos.
 • Lellinge Beboerforenings arkiv.
 • Kommuneplaner, lokalplaner og -forslag.
 • Kort, ældre og nyere, f.eks. over elfordelingen 1928.

- og meget, meget andet!

Top


Hvordan afleverer man materiale?

Materiale til arkivet kan afleveres ved henvendelse i arkivets åbningstid eller ved henvendelse til én af arkivets tre medarbejdere. Se adresser og telefonnumre her. Yderligere spørgsmål besvares gerne på telefon, eller du kan sende en e-mail lige nu med det samme! Du kan normalt forvente at få svar indenfor 24 timer.

Top