Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Lellinges eget lokalblad

Læs 
web-udgaverne
af Mosaik
Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger

Lellinges institutioner og foreninger udsender et informationsskrift til alle borgere i Lellinge sogn. Skriftet har navnet "Mosaik", og første nummer kom på gaden midt i februar 2003.

Baggrunden
Da den ny skoleleder ved Lellinge skole, Lisbeth Thams, tiltrådte sin stilling efter sommerferien 2002, søgte hun kontakt med bl.a. Lellinge Beboerforening og Lokalarkivet. Målet var at stable et fællesprojekt på benene, et projekt, som skulle være en udmøntning af skolens erklærede formål om at deltage aktivt i det lokale samfundsliv.

Beboerforeningen og Lokalarkivet tog straks imod forslaget, og et fællesmøde blev afholdt i august måned. På mødet besluttede man at udgive et blad, som skulle give alle foreninger og institutioner i Lellinge mulighed for at gøre sig synlige udadtil. Samtidig besluttedes det, at bladet, hvis det virkelig skulle være et fællesprojekt, skulle fremstilles af de implicerede parter i fællesskab. Bladet skulle være gratis og økonomien skulle i første omgang søges dækket ved ansøgning om midler fra Køge Kommunes Agenda 21-pulje. En "tovholder-gruppe" blev nedsat og kom til at bestå af skoleleder Lisbeth Thams, beboerforeningsrepræsentant Jan Meilby og Lellinge Lokalarkivs Henning Mathiesen.

Processen startes op
Tovholdergruppen udsendte den 26. august en introduktionsskrivelse til alle de foreninger og institutioner i Lellinge, man kunne komme i tanke om, hvilket var 14 i alt. De 13 udviste meget hurtigt en overordentlig positiv reaktion, så det var med fortrøstning, tovholderne gik i gang med planlægning af de to første udgivelser. Fra Agenda 21 blev bevilget 8.000 kr.

Den 28. oktober afholdtes det første egentlige fællesmøde, hvortil alle, der havde givet tilsagn, var indbudt, og herudover deltog også en repræsentant for Det grønne Hus i Køge. Næsten alle var repræsenteret på mødet, og her blev bladets størrelse fastlagt og en redaktion blev udpeget. Den kom til at bestå af de fornævnte tovholdere samt Birthe Thomsen fra Lellinge SFO og med teknisk bistand af grafiker Rie Seidenfaden.

Bladet finder sin form
7. november holdt redaktionen sit første møde, som var en slags "brainstorming", hvor idéer til navn, layout, form og farve osv. blev kastet på bordet. Et meget produktivt og kreativt møde, som gjorde at man hurtigt kunne udføre nogle hjemmeopgaver inden et nyt møde den 21.11. Her vedtoges bladet navn, Mosaik. Derudover afgjordes det, at bladet foreløbig skulle være på 32 sider A5, hvilket ville give 2 sider til hver deltager. Eventuelt ville bladets indhold eller dele deraf efterfølgende kunne lægges på internettet, hvilket jo også er sket.

Den 20. november kunne den brede offentlighed læse om projektet i ugeavisen Køge Onsdag, hvor Lisbeth Thams og Henning Mathiesen var ugens gæster på café La Fontaine.

Den 25. november udsendtes retningslinier til skribenterne i de forskellige institutioner og foreninger omkring de praktiske forhold vedrørende hver enkelts sider i bladet.

Der var deadline for indlevering af stof til nr.1 den 7. januar 2003, og de fleste overholdt tidsfristen i fin stil. Der kom mange rigtig gode indlæg. Herefter puklede redaktionen i to uger med redigering, oprettelse af vignetter, tilpasning af layout osv.

Den 7. februar kunne man ved en lille festlighed på Lellinge Skole endelig afholde den officielle udgivelse af - såvidt vides - det første lokalblad i Lellinge.

 

Evalueringsmødet den 28. august 2003 havde deltagelse af repræsentanter for næsten alle interessegrupperne, og konklusionen var, at Mosaik fortsat burde udkomme et par gange om året, og alle foreninger og institutioner var indstillet på fortsat at skrive i bladet.

På mødet blev det vedtaget at stifte en støtteforening, hvis medlemmer skal bestå af de foreninger og institutioner, som deltager i udgivelsen af Mosaik. Medlemskab for disse er obligatorisk. På denne måde sikres, at alle, der bidrager i bladets spalter dels har mulighed for at påvirke dette, og dels har en vis forpligtelse til at hjælpe med den egentlige fremstilling og udsendelse.

”Mosaiks Støtteforening” afholdt stiftende møde den 8. oktober. Her blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer. På det seneste årsmøde d. 10.6.08 blev der kun valgt 4 bestyrelsemedlemmer, som er:

Formand Eva Persson, Lellinge Skole,

Kasserer Birthe Thomsen, Lellinge SFO,

Redaktør Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv,

Medlem Jan Meilby, Lellinge Beboerforening.

Bestyrelsens opgaver er dels at styre redigeringsarbejdet, dels at administrere det økonomiske og i øvrigt at varetage alt det praktiske omkring udgivelsen.

Siden foråret 2007 har Mosaiks redaktion indgået et samarbejde med Søren Bonde, Lellinge, som på eget initiativ har oprettet en lokal hjemmeside, "Det sker i Lellinge". Søren Bonde er nu medlem af Mosaiks redaktionsgruppe, og vi vil have som målsætning at koordinere formidlingen gennem de to medier og udnytte de forskellige muligheder, de to medietyper byder på. Således gengives Mosaiks artikler ikke længere på denne hjemmeside, men i stedet som pdf-dokumenter på www.detskerilellinge.dk.

 

Økonomien bag udgivelsen

Bestyrelsens første opgave var at få overblik over indtægtsmulighederne. Udgiften kendte vi så nogenlunde: ca. 3.000 kroner pr. blad, dvs. to gange om året. Kunne ”blad-interessenterne” selv i fællesskab betale for produktionen?

Alle foreninger og institutioner har en interesse i at gøre opmærksom på sin eksistens. Men ikke alle har så mange penge i kassen, at det rækker ud over de normale aktiviteter, så selv om vi på forhånd havde fået tilsagn om støtte fra enkelte, var det ikke nok til at sikre en fast udsendelse af to numre årligt.

Derfor blev det besluttet at forsøge at sælge sponsorreklamer til lokale erhvervsdrivende, hvilket er lykkedes rigtig godt. Sponsorkronerne giver den ekstra sikkerhed, vi behøver, men også kun lige akkurat.

Mosaik omdeles gratis til alle husstande i Lellinge, fra Yderholm til Krageskovbakken. Bor man udenfor Lellinge, kan man abonnere på bladet. Her er en mindre indtægtsmulighed.

Endelig er der de frivillige bidrag, man kan håbe på fra private. Er der nogen, der synes Mosaik er godt nok til, at det burde honoreres, kan økonomiske bidrag, store som små, indbetales på Mosaiks bankkontonummer i Danske Bank: 4865 795467. Man kan også betale direkte til kasserer Birthe Thomsen, Lellinge SFO, eller til et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Til slut skal understreges, at alle indsamlede kroner går direkte til fremstillingsomkostningerne, alle implicerede arbejder gratis, og der bliver ikke brugt penge på møder, repræsentation eller lignende. Jo længere frem i tiden, vi kan se Mosaik fortsætte, jo mere energi kan vi lægge i det at lave et godt blad!


Læs web-udgaverne af Mosaik:

nr. 1
feb. 03

nr. 2
juni 03

nr. 3
dec. 03

nr. 5
maj 04

nr. 5
nov. 04

nr. 6
maj 05

nr. 7
nov. 05

nr. 8
juni 06

nr. 9
nov. 06

nr. 10
juni 07

nr. 11
nov.07
nr. 12
maj. 08
nr. 13
dec. 08
nr. 14
juni 09
nr. 15
dec. 09

nr. 16
juni 10

nr. 17
dec. 10

OBS! Fra og med nr. 9 linkes til www.detskerilellinge.dk

 

Liste over de deltagende foreninger og institutioner

Forening/institution Repræsenteret ved
Dagplejegruppen i Lellinge Hanne Mathiesen
Lellinge Beboerforening Jan Meilby
Lellinge Fritidscenter SFO Janne Schoelzer
Lellinge Idrætsforening Søren Bonde
Lellinge Idrætsforenings Forældreforening pt. ingen kontaktperson
Lellinge Lokalarkiv Henning Mathiesen
Lellinge Menighedsråd Bjarne Pedersen
Lellinge Skole Eva Persson
Andelsselskabet Lellinge Vandværk Mogens Møller Hansen
Skovbørnehaven "Skovsneglen" Annelise Mortensen
Seniorklubben Finn Hoffmann
Vejforeningen Lellinge Østermark Flemming Olsen

Top