Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Vil du vide mere...

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider
For den, der gerne vil vide mere om Lellinge sogn og egnen omkring, gives her nogle ideer til læsestof.

Der er ikke skrevet mange bøger, der handler om Lellinge alene, men der findes en mængde litteratur om egnen, hvor man også kan læse om Lellinge. Derudover findes der en hel del artikler. En del af materialet findes på Lellinge Lokalarkiv.

Litteraturhenvisningerne er delt i følgende emner:

Lellinge sogn og omegnen
Geologi, flora og fauna
Lellinge sogn under Vallø Stifts gods
Lellinge kirke og sognekald
Lellinge skole
Erindringer fra Lellinge
Diverse


Lellinge sogn og omegnen

J.P. Trap Kongeriget Danmark. Topografisk beskrivelse, 5 udgaver: 1860. 1879, 1906, 1930 og 1972.
Danske Byer og Sogne 1935. Bd. 14 s. 204f: Lellinge sogn.
Østsjællands Folkeblad Lokalhistoriske artikler vedr. Lellinge 1901-1951, klik her. (Uddrag af registrant fra bl.a. Køge Bibliotek).
Anders Petersen Vallø og omegn. 1877.
N.P. Nielsen Bygden omkring Køge Aa.
N.P. Nielsen Fra det gamle Højelse. Heri bl.a. afsnit om Gl. Lellingegård.
V. Nordmann Lellinge Aa. Danmark 1944, årg. 4, s. 183-187, ill.
   
Lokalplaner mv.: (Lokalplaner for delområder ikke medtaget).
Betænkning 1956 Betænkning vedr. byudvklingsplan for Køgeegnens byudviklingsområde. 1956. 29 s. ill. + kortbilag. Omfatter de tidligere Herfølge, Højelse, Køge, Lellinge og Ølsemagle kommuner.
Betænkning 1964 Betænkning vedr. byudvklingsplan nr. 2 for Køgeegnens byudviklingsområde. 2. sept. 1964. 43 s. ill. + kortbilag. Omfatter de daværende Højelse, Ølsemagle, Herfølge, Lellinge, Strøby og Vallø kommuner.
Køge Kommune Køge Kommuneplan 1982-92. Tillæg "Det åbne land" 1985.

Til toppen af siden


Geologi, flora og fauna

Poul Harder Om grænsen mellem Saltholmkalk og Lellinge Grønsand og nogle bemærkninger om inddelingen af Danmarks ældre tertiær. 1922. Danmarks geologiske Undersøgelser, 2. rk. nr. 38.
O.B. Bøggild Om Skurestriber i Danmark og beslægtede Fænomener. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1899, s. 90.
  24. April 1910. Ekskursion til Herfølge og Lellinge. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1907-1911, bd. 3 s. 625-626.
Karl A. Grønwall og Poul Harder Paleocæn ved Rugaard i Jylland og dets Fauna. 1907. Meddelelser fra Danmarks Geologiske Undersøgelser, 2. rk. nr. 18. Sammeligning af danske paleocæne aflejringer, bl.a. Lellinge (s. 61-69).
K. Rørdam Bemærkninger om det sorte ler i grønsandsformationerne ved Lellinge. Dansk Geologisk Forening 1907-1911, bd. 3, s. 149-156, ill.
Karl A. Grønwall Resent kalktuf ved Lellinge. Dansk Geologisk Forening 1897, s. 77-78.
Alfred Rosenkrantz En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1916-1920, bd. 5, nr. 20, s. 1-10. Omhandler også faunaen i mergellaget ved Lellinge.
Helge Gry 22. Maj 1941. Ekskursion til Lellinge og Herfølge. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1941-1945, bd. 10, s. 52.
K. Ingemann Schnetler: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection i: Geology of Denmark survey bulletin nr. 37 (2001), 85 s. Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).
M. Hansen, V. Poulsen: Geologi på øerne. Bd.1 : Varv ekskursionsfører 2. 1971. 96 s.
Botanisk Tidsskrift I Botanisk Tidsskrift er der meddelelser om ekskursioner til bl.a. Lellingeskovene i flg. nr.: 1879-1880 bd. 11 s. 11-12; 1915-1917 bd. 34 s. 352-353; 1923-1925 bd. 38 s. 418-419; 1955-1956 bd. 52 s. 68.
Flora og Fauna I Flora og Fauna om Køgeegnens sommerfugle: 1900, årg. 2, s. 51-58; 1903 bd. 5 s. 3-8; 1909 s. 15-20; 1914 s. 22-26; 1922 s. 60-61; 1923 s. 75-76.

Til toppen af siden


Lellinge sogn under Vallø Stifts gods

Gustav Ludvig Vad Mindeskrift i anledning af Halvandethundredaarsdagen for oprettelsen af Det adelige Stift Vallø (Kbh. 1888).
Th. Taulow Vallø Stift 1888-1938 (1938)
Sys Hartmann Vallø - Et kvindehus gennem 250 år (1988).
Aage Roussell Danske slotte og herregårde, bd. 4 s. 53-60 (Gl. Lellingegård).

Til toppen af siden


Lellinge kirke og sognekald

Zacharias Nielsen Provsten i Højelse. 1915. Om provst Mandrup Peder Kruuse.
N.P. Nielsen Konsistorialraad M.P. Kruuse i Højelse og Lellinge. Køge 1912. Særtryk af Østsjællands Avis.
Holger Hansen Slægten Kruuse af Højelse. 1918.
  Dansk Præste- og sognehistorie 1849-1949 bd. 2 s. 107-110.
  Danmarks Kirker bd. 6, Præstø amt.
Fr. Oppfer Østsjællandske Årbøger 1906 og 1908.
Thomas Kingo Samlede Skrifter. 1945. Bd. 1 s. 207-208, 214-216: Rimede gravskrifter over medlemmer af familien Schiøller; s. 265: Paa Lysekrone i Lellinge Kirke; s. 266: Paa Altertavle i Lellinge Kirke; s. 269: Paa Klokker i Lellinge Kirke 1690.
Henning Mathiesen Lellinge Sogns Kirkebog 1734-1806 (Transskription m. navneregistre, 1994).

Til toppen af siden


Lellinge skole

Anders Petersen Sjællands Stifts Degnehistorie.
Laurits Pedersen Oversigt over landsbyskoler i Tryggevælde Amt før 1814.
Johan Chr. Jessen Præstø Amts skolehistorie 1830.
Christen Refshøj En gammel skolemester fortæller. Vorbasse til Lellinge. Foreningen Danmarks Folkeminder, 1980.
  Dansk Skole-Stat. 1933. Bd. 2 s. 309.
P. Herbo For Hundrede Aar Siden. Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1918 s. 3-18. Indeholder afskrifter af Lellinge og Højelse sognes skoleprotokol på degnen Ole Wedelins tid.

Til toppen af siden


Erindringer fra Lellinge

Christen Refshøj En gammel skolemester fortæller. Vorbasse til Lellinge. Foreningen Danmarks Folkeminder, 1980.
Hans P.C. Ethelfeldt Den gamle mands erindringer. (Dansk Folkemindesamling).
Niels Pedersen En sjællandsk bondes erindringer, 1951 (Vittenbjerggård).
Anna Hansen Erindringer fra livet som tjenestepige på Ny Lellingegård o. 1912-14 i "Vi lærte at arbejde", arbejdererindringer 2, Køge 1981.

Til toppen af siden


Diverse

Gerd Neubert m.fl. Gamle sjællandske bondehuse.
Fr. Opffer Østsjællandke Aarbøger 1943-46. (Om udskiftningen).
J.B.C. la Cour Danske Gaarde III. saml. bd. IV, Dansk Landøkonomisk Forlag 1915.
H. Nielsen m.fl. Præstø Amts Husflidskreds. En historisk oversigt over amtets husflidsforeninger. 1943. Chr. Refshøj om Lellinge s. 86-87.
Louise Ottesen Danske Folkedragter. 1923. S. 43-44: Lellinge-dragten (Skovbodragt).
H.J. Hansen Roefrøhøsteren "Lellinge". Tidsskrift for Frøavl 1929 s. 273-277, ill.
  Roefrøhøsteren "Lellinge". Dansk Frøavl 1929, s. 97-100, ill. Opfundet og konstrueret af forpagter K. Abel, Gammel Lellingegård.
Frederik Opffer Et Eldorado for Amatørfotografer. Amatørfotografen 1919, årg. 8, s. 97-88. Lellinge å og skoven deromkring.
Erna Sonne-Friis Haven ved Lellinge Skovridergaard. Havekunst 1943, årg. 24, s. 81-89, ill.
H. Daniel (red.) Land-Sygekasser i Præstø Amt. (Danmarks Sygekassevæsen gennem Aarhundreder. 1937. Bd. 1 s. 142-164.

Til toppen af siden