Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Fogedgården

Forsiden

Om Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Den gamle gård, der nu bliver til ældreboliger

Området, der i daglig tale benævnes "Parken" eller "Anlægget", skal nu udlægges til ældreboliger. Dette sker ifølge Køge Kommunes lokalplanforslag nr. 6-02.7, som indtil 13. marts har været i sin offentlighedsfase. Lokalplanforslaget kan fås i kommunens Borgerservice, Rådhuset, Køge. En tegning over planforslaget kan ses her.

Det er på Lellinge Beboerforenings forslag, at området nu udlægges til ældreboliger. Dette sker helt i tråd med en gammel bestemmelse fra 1945, hvor området af den daværende ejer, Elna Rasmussen, blev foræret til Lellinge kommune med den klausul, at det ikke måtte bebygges, medmindre kommunen valgte at bygge et alderdomshjem på grunden.

Grunden har som nævnt tidligere huset Fogedgården, en meget gammel gård, som ældre mennesker i Lellinge erindrer med et glimt i øjet. Fogedgården blev bygget i 1749 og har utvivlsomt været en velholdt og veldrevet gård i generationer. Men den endte som en sørgelig ruin.

Fra 1757 til 1792 var gården fæstet af Jens Madsen. Hans kone Bodil Knudsdatter kom af dage på en grusom måde, og hele den historie kan læses nedenfor under overskriften Frederik Egøje.

Fra 1792 til 1941 har gården været i samme slægts eje. Jens Madsen afstod gården i 1792 til en ung mand ved Navn Niels Jensen. Efter ham havde hans slægt gården i yderligere 3 generationer, og de var alle sognefogeder. Deraf har gården fået sit navn. Den sidste ejer af gården, sognefoged Niels Jensen (1857-1931), var meget lokalhistorisk interesset. Han fik udgivet en del artikler i Østsjællands Folkeblad og opnåede stipendier og legater til at kunne fortsætte sine studier. Noget egentligt samlet materiale fik han dog ikke lavet. Niels Jensens liv fik en dramatisk ende, da han et par måneder efter at have været forsvundet fra hjemmet blev fundet druknet i Køge Å.

Niels Jensen havde en bror og to ældre søstre. De levede stort set hele livet sammen på gården, selvom Niels Jensen i en høj alder var i ægteskab i ganske få år. Broderen Lars blev bl.a. kendt for at bygge Afholdshotellet (Overdrevsvejen 19), da Køge-Ringstedbanen i 1917 blev en realitet. Som hotel fungerede det ikke i ret mange år, men har i stedet været lejet ud i lejligheder.

Fra Niels Jensens død i 1931 og indtil 1941 var gården ejet af hans to søstre. Herefter blev den af arvingen Tage Jensen (søn af Lars Jensen) solgt til savværksejer Elna Rasmussen.

På dette tidspunkt var gården blevet offer for mange års ringe vedligeholdelse, og den var i det store og hele faldet sammen. I mange år var der ikke blevet gjort noget for at reparere eller vedligeholde, og gårdens tilstand er husket af mange. Der er erindringer om, at køkkengulvet, som var lerstampet, var fuldt af rottehuller, og nogle har set rotterne pile op og ned ad stråtaget. I den ene staldlænge var et kastanietræ skudt op inde i selve bygningen, og det havde fået lov at stå, så det var vokset op gennem taget. Træet står endnu i anlægget, det er i det sydvestlige hjørne overfor skolen. Gårdens port vendte ud mod Ringstedvej, og pens. murermester Kaj Frederiksen, Bjæverskov, fortæller: "Portdøren kunne kun åbnes halvt, så man måtte kante sig ind, og hele min barndom, hvor jeg hver dag hentede mælk på Fogedgården, måtte jeg gå sidelæns ind og ud gennem døren med mælkespanden." Et billede af Fogedgården og - formentlig - Niels Jensen kan ses her. Ingen kan rigtig huske, hvornår Fogedgården blev revet ned. Dette skyldes sikkert, at den allerede da Elna Rasmussen overtog den, var faldet sammen som en ruin og derefter er blevet kørt bort lidt efter lidt.

Fogedgården var én af de gårde, der fik sin jord tillagt helt ind til landsbyen under udskiftningen. Som følge deraf er en stor del af den nuværende bebyggelse på Overdrevsvejens østside sket på udstykninger fra Fogedgården. Det kan ses på dette kort.

Der kan læses mere om Fogedgården på denne side.

Henning Mathiesen, 22. feb.2002


Frederik Egøje -

Historien om en grumme karl, der endte på skafottet!

I 1788 oprulledes den frygtelige historie om en række ugerninger, alle begået af den samme tilsyneladende totalt skrupelløse mand. Læs her historien i den korte version, som den er fortalt af degnen i Herfølge kirkebog:

Udskrift af Herfølge sogns kirkebog bd. 9, 1751-92.

1788.

Tirsdagen d. 25.de Augusti blev en arme Synder Navnlig Friderick Olsen, 26 Aar gl. af Skarpretteren henrettet, saaledes at hans Høyre Haand blev først afhugget, dernæst Hovedet, og derpaa Kroppen lagt paa Steyle, hovet satt paa Stage og Haanden fæstet til Stagen inden under hovedet.

Han havde dræbt sin Madmoder Jens Madsens Hustrue i Lellinge, imedens hendes Mand og øvrige folk vare i Kiøge, og derpaa lagt hende i kiøkkenet i saadan Stilling, at Hun kunde synes at være nedfaldet fra Loftet, og derved slaget sig til døde; derpaa tog han Hendes Nøgel og oplukte Henses Kiste og tog hvad Penge, han der fandt. Den dræbte blev ogsaa ved Synsforretningen anseet som at have faldet sig til Døde, saa dette Mord i lang Tiid ikke blev opdaget.

Da denne Friderich Olsen nogen Tiid derefter var blev[et] Indsidder i Hadstrup hos Gaardmand Lars Massen, stial han fra sin vært en hel deel Penge af hans Skab, for hvilket Tyverie Han vel blev mistænkt og forhørt; men ikke da blev overbeviiste.

Endelig overfaldt han ved forgangne Michelsdags Tiide en huusmand fra Giesegaards Gods, som han saae i Kiøge hos en Vertshuusmand at faae 12 Rdr. 3 mk. for en Koe, og derpaa fulgte med denne Mand til Lellinge, hvor Friderich Olsen nu havde Huus. Han gik udenomkring Lellinge, og imellem Lellinge og Skovridergaarden slog denne Mand med en Slagel* i Hovedet, saa Mand[en] laae som død, og imidlertid pløndrede Pengene fra Ham.

Da denne ehlendigen tilredte Mand vognede af Besvimelsen, søgte han med Besværlighed til Yderholms Værtshuus, og beklagede sig at være overfaldet, slaget og bestiaalet af denne Friderich Olsen, som derpaa blev arresteret p. Billesborg, men ville i lang tiid ikke tilstaa Gierningerne, men endel[ig] tilstoed ikke alleene dette, men og det begangne Mord p[å] sin Madmoder, og Tyveriet hos sin vært i Hadstrup.

Hand blev [hen]rettet paa Lyngen imellem Kiøge og Strand Skoven.

*slagel: den løse ende af en plejl (modsat håndtaget).

[Ovenstående er formentlig nedskrevet af degnen Jens Bjørn Thaulov, da Kraglund var præst i Herfølge dette år, og det ikke er hans skrift. HM.]